Formål

Luostejok Kraftlag har som hovedformål å stille til rådighet regional og distrubusjonsnett for nettkunder i området, slik at de til enhver tid kan få overført den elektriske energi de etterspørr. I den grad det er forenelig med kraftlagets hovedformål, kan kraftlaget engasjere seg i annen nett- og energirelatert virksomhet. Kraftlaget skal i sitt virke vektlegge lokal tilhørighet og bestå som selvstendig nettselskap. I tillegg eier og driver kraftlaget Luostejok kraftverk.

Visjon

«Fornøyde kunder»

Overordnet mål

Leveransesikkerhet skal være minst 99,96%. Vi tar ansvar for hverandre med fokus på sikkerhet slik at alvorlige ulykker ikke skjer. Arbeidsfellesskapet er godt med høy grad av tilhørighet, trivsel og arbeidslyst. Kompetanse – faglig så vel som praksiskunnskap – videreutvikles kontinuerlig. Økonomien er solid og oversiktlig, men årlige overskudd fra drift på nivå med andre sammenlignbare selskap i bransjen.

Luostejok Kraftlag har som overordnet mål å forbli et selvstendig nettselskap som ivaretar kundens interesser, samt har høy grad av leveringskvalitet i et effektivt nett.

Verdigrunnlag

Vi tar ansvar
Vi er åpne og ærlige
Vi stiller krav
Vi viser respekt
Vi skal ha kvalitet
Vi skal være et team
Vi skal ha det artig

Slagord

Stol på oss!