«Som lokal leverandør har vi som formål å være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet»

Vi er organisert som et samvirkeforetak hvor nettkundene er foretakets medlemmer. Årsmøtet er foretakets høyeste organ. Kommunestyrene i Karasjok og Porsanger kommuner velger på vegne av medlemmene 7 utsendinger som utgjør årsmøtet. Årsmøtet velger foretakets styre som forestår driften av foretaket.

Kraftlagets hovedvirksomhet er distribusjon av el.kraft til ca. 3900 kunder i Karasjok kommune og østre del av Porsanger kommune og Veidnes i Lebesby kommune. Laget har 28 ansatte, hovedkontor i Lakselv og montørstasjon i Karasjok.

Som lokal leverandør har vi som formål å være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi støtter lag og foreninger som bidrar med kultur og idrett særlig for ungdommen og kjøper varer og tjenester lokalt der det er mulig.

Luostejok Kraftlag har et mindre kraftverk i Luostejokvassdraget med årsproduksjon på ca.10 GWh. For at våre kunder skal ha et framtidsrettet bredbåndstilbud bygger selskapet ut fibernett til næring og privatmarkedet. Innholdsleveranse til private kunder besørges av vår salgsavdeling. Eltele tar seg av leveransen til næringsvirksomhet.

Kraftlaget har et bredt engasjement i annen energi og nettrelatert virksomhet i Finnmark og er medeier i flere virksomheter.